ODREDBE I USLOVI KORIŠĆENJA VEBSAJTA

1. Opšte odredbe

1.1 Ove odredbe (“Odredbe”) utvrđuju principe pružanja usluga koje se nude na vebsajtu koji se nalazi na www.hansa.rs i na njegovim pod-sajtovima (uključujući, ali ne ograničavajući se samo na https://hansa.rs/rs/podrska/kontakt) (u daljem tekstu “Vebsajt”), od strane kompanije “Amica S.A.” sa kancelarijom registrovanom u Wronki, na adresi Mickiewicza 52 (poštanski broj: 64-510 Wronki), Poljska, upisana u poslovni registar kod Okružnog suda u Poznanu – Nowe Miasto i Wilda u Poznanu, 9. Trgovačka divizija Nacionalnog sudskog registra pod KRS br. 0000017514, akcijski kapital od 15.550.546,00 poljskih zlota, plaćeno u potpunosti, PIB br. (poreski identifikacioni broj) 763-000-34-98 (u daljem tekstu “Amica” ili “Kompanija”), principe korišćenja Vebsajta od strane fizičkih lica (u daljem tekstu “Korisnici”) i usluge koje se nude putem Vebsajta, kao i principe zaštite ličnih podataka Korisnika gde je Korisnik fizičko lice.

1.2 Korišćenje Vebsajta je regulisano Odredbama. Ove Odredbe se primenjuju i na Vebsajt i na posebne usluge koje se nude putem Vebsajta, osim ukoliko se posebnim odredbama u odvojenim regulativama ne navede drugačije. Ukoliko se obezbeđivanje date usluge odvija na osnovu specijalnih odredaba (odvojene regulative), Vebsajt, pre nego što po prvi put omogući uslugu, zahteva od Korisnika da pročita odredbe i da dā svoj eksplicitni pristanak na sadržaj odredaba.


1.3 Pre korišćenja Vebsajta, Korisnik je u obavezi da pročita Odredbe. Dok koristi Vebsajt na bilo koji način, Korisnik izjavljuje i potvrđuje da je pročitao ove Odredbe i prihvatio ih, kao i da je u obavezi da ih se pridržava.

1.4 Odredbe su raspoložive na Vebsajtu besplatno, u obliku koji korisniku omogućava da ih preuzme, snimi, prikaže i odštampa putem informacionog i komunikacijskog tehnološkog sistema.


2. Autorska prava i druga prava nematerijalne imovine

2.1 Bilo koja informacija, podatak ili materijal raspoloživ na Vebsajtu (uključujući imena, robne marke, logotipe, boje, fotografije, grafike, šeme, opise proizvoda, audio-video datoteke, itd.) kao i sva druga prava nematerijalne imovine povezana sa sadržajem Vebsajta, pripadaju Kompaniji ili entitetima s kojima je Kompanija zaključila odgovarajuće ugovore, zaštićeni su autorskim pravima, pravima zaštite robne marke ili drugim pravima.

2.2 Korisnik može koristiti sredstva Vebsajta samo za ličnu upotrebu. Pored toga, bez ovlašćenja u pisanom obliku koje izdaje Kompanija, svaka distribucija, slanje, izmena, postavljanje sadržaja na druge vebsajtove, obezbeđivanje linkova i okrišćenje Vebsajta u njegovoj celini ili delimično, uključujući informacije, podatke i materijale spomenute u tački 2.1 u komercijalne ili javne namene je strogo zabranjeno. Takođe je zabranjeno uklanjanje bilo kakve informacije o autorskim pravima i drugim pravima nematerijalne imovine, na primer pravima zaštite robne marke.


3. Vrste i svrha usluga koji se pružaju elektronskim putem

3.1 Na Vebsajtu Korisnik može koristiti sledeće, javno raspoložive usluge:
a) Servisne informacije – omogućava se Korisniku da pretražuje i čita informacije raspoložive na Vebsajtu a koje se odnose na proizvode robne marke HANSA, poduhvate Kompanije, promotivne kampanje i druge usluge koje su povezane s robnom markom HANSA.
b) Uslugu preuzimanja – omogućava Korisniku da preuzima elemente datoteka koji su raspoloživi na Vebsajtu, na primer rezime o proizvodu, uputstvo za upotrebu, energetsku oznaku.
c) Namenjeni Kontakt formular – uopšteni Kontakt formular – omogućava Korisniku da izloži pitanje koje se odnosi na bilo koju temu koju odabere,
(u daljem tekstu zajednički nazvani “Usluge” a pojedinačno “Usluga”).

3.2 Ugovor o pružanju Servisnih Informacija elektronskim putem je zaključen kada Korisnik poseti Vebsajt koji se nalazi na www.hansa.rs ili bilo koji od njegovih pod-sajtova, a završava se pošto Korisnik napusti sve pod-sajtove Vebsajta.

3.3 U slučaju Usluga koje se ne poklapaju sa Servisnim Informacijama koje su navedene u tački 3.2, ugovor o pružanju Usluga elektronskim putem se sklapa kada Korisnik počne da koristi datu Uslugu a završava se kada Korisnik prestane da koristi Uslugu, osim ukoliko Odredbe ne daju drugi datum za zaključenje ili završetak ugovora o pružanju Usluga elektronskim putem.

3.4 Usluge navedene u tački 3.1 su besplatne za korišćenje, 24 časa dnevno, 7 dana u nedelji.

3.5 Kompanija zadržava pravo da privremeno obustavi Vebsajt ili neke posebne Usluge kako bi izvršila poslove održavanja ili kako bi unela izmene na Vebsajt/Usluge.


3.6 S obzirom da je to dozvoljeno važećim zakonom, Kompanija zadržava pravo da ukloni ili promeni sadržaj i funkcije Vebsajta ili neke određene Usluge, spreči korisnika da uđe na Vebsajt ili u određenu Uslugu, kao i da uvede promene pravila korišćenja Vebsajta ili neke određene Usluge.


4. Tehnički zahtevi

4.1 Korišćenje Vebsajta i Usluga koje Vebsajt pruža, zahteva ispunjenje sledećih tehničkih zahteva:
a) Pretraživač: poslednja verzija IE, Firefox, Chrome ili Opera, ili verzije koja prethodi poslednjoj verziji;
b) Operativne sisteme: Windows, Mac OS, Linux, Android, ili iOS;
c) Pretraživač mora podržavati JavaScript, Adobe Flash Player plugin verzija 9+, HTML5;
d) Internet pristup;
e) E-mail poštansko sanduče – ukoliko se Korisnik složi da prima informacije / odgovore putem e-maila;
f) Prihvatanje kolačića “cookies” i html5 lokalno skladištenje.


5. Servisne informacije

5.1 Amica dopušta Korisnicima da pretražuju, gledaju i čitaju informacije i materijale (uključujući fotografije, tekstove, grafike, podatke i audio-video materijale itd.) koji su raspoloživi na sajtu, i posebno podatke i materijale o robnoj marki HANSA, promotivnim kampanjama i drugim uslugama koje su povezane sa proizvodima Amica.

5.2 Amica ulaže svoje najveće napore da obezbedi da su informacije koje se nalaze na Vebsajtu, posebno one koje se odnose na proizvode robne marke HANSA istinite i pouzdane. Ipak, sve informacije sadržane na Vebsajtu su samo u informacione svrhe dok se detaljni tehnički podaci o proizvodima koji su predstavljeni na Vebsajtu mogu dobiti u maloprodajnim objektima. Podaci koji se nalaze na Vebsajtu ne predstavljaju ponudu pod odredbama Poljskog građanskog zakonika.

5.3 Uprkos ulaganju svakog napora, Kompanija ne može garantovati preciznost boje na fotografijama koje su prikazane na Vebsajtu zbog činjenice da njihov prikaz zavisi od podešavanja ekrana i njegove rezolucije.

5.4 Vebsajt može sadržati linkove ka drugim vebsajtovima, uključujući vebsajtove društvenih medija, a može i automatski slati Korisnika na druge Vebsajtove koje ne održava Amica. Amica nije odgovorna za sadržaje koji su postavljeni na drugim vebsajtovima na koje se šalju Korisnici ili za druge sajtove koji su ugrađeni na Vebsajt. Pored toga, Amica nije odgovorna za posledice koje mogu biti rezultat korišćenja takvih vebsajtova.

5.5 Kompanija zadržava pravo da u bilo kom trenutku uvede promene svih ili nekih informacija ili materijala koji su sadržani na Vebsajtu.

6. Korišćenje Vebsajta. Obaveze Korisnika

6.1 Korisnik je u obavezi da koristi Vebsajt i Usluge ponuđene na Vebsajtu na način na koji se poštuje zakon, Odredbe i specifičnosti date Usluge, kao i principi društvene koegzistencije i dobre prakse.

6.2 Korisnik se mora uzdržati od bilo koje aktivnosti koja krši zakon, dobru praksu, vlasništvo treće strane ili moralna prava, a posebno od korišćenja podataka drugih osoba kao svojim ličnim podacima.

6.3 Upućivanje od strane Korisnika bilo kakvog nelegalnog ili uvredljivog sadržaja putem Vebsajta ili bilo kakvih netačnih informacija, kao i sadržaja koji mogu izazvati smetnje ili štetu IT sistemima, je strogo zabranjeno.

6.4 Korisnik ne sme otkrivati poverljive ili vlasničke informacije putem Vebsajta.

6.5 Korisnik Vebsajta i/ili posebnih Usluga može biti isključivo odraslo lice, koje je potpuno u mogućnosti da vrši dela u okviru zakona. Maloletna lica i/ili lica koja nemaju punu pravnu odgovornost, mogu biti Korisnici pod uslovom da dobiju dozvolu za to od svojih roditelja ili od svog zakonskog staratelja.

6.6 Ukoliko je to dozvoljeno važećim zakonima, Amica zadržava pravo da razlikuje kriterijume i da ovlasti Korisnike da koriste neke delove Vebsajta / neke Usluge.


7. Ograđivanje, izuzimanja i ograničenja

7.1 Kompanija ulaže svaki napor da osigura da se Vebsajtu može pristupiti putem različitih konfiguracija softvera i opreme koja je raspoloživa na tržištu. Pa ipak, Kompanija ne garantuje da će svaka konfiguracija omogućiti Korisniku da koristi ceo Vebsajt ili sve od njegovih Usluga. Pored toga, korišćenje celog ili delova Vebsajta ili datih usluga, može zahtevati posebnu konfiguraciju softvera ili opreme.

7.2 Kompanija se ne može smatrati odgovornom za sadržaj i bezbednost vebsajtova koji pripadaju drugim licima a čiji se linkovi nalaze na Vebsajtu i koji su ugrađeni u Vebsajt ili na koje je Korisnik poslat automatski.

7.3 Kompanija ovim obaveštava da korišćenje elektronskih sredstava komunikacije, kao što su Vebsajt ili e-mal, ne garantuje poverljivost podataka koji se prenose, niti izostanak bilo kakvog rizika, kao što su kompjuterski virusi.

7.4 Kompanija, u okviru svojih zakonskih granica, nije odgovorna za sledeće:
a) Bilo kakvu štetu uzrokovanu trećoj strani do koje je došlo zbog korišćenja Vebsajta ili posebnih Usluga od strane Korisnika na način koji je u suprotnosti sa Odredbama ili trenutno primenjivim odredbama zakona;
b) Bilo kakvu štetu uzrokovanu trećoj strani koja je rezultat pružanja netačnih, nepreciznih, nepotpunih ili pogrešnih podataka od strane Korisnika;
c) Bilo kakvu štetu koja je rezultat ozbiljnih grešaka koje su se desile prilikom konfigurisanja Korisnikovog uređaja;
d) Bilo kakvu štetu koja je u vezi sa korišćenjem podataka i informacija sa Vebsajta od strane Korisnika a u svrhu investiranja, u ekonomske ili poslovne svrhe, itd.


8. Lični podaci Korisnika

8.1 Korišćenje nekih Usluga koje nudi Vebsajt može zahtevati od Korisnika navođenje ličnih podataka.

8.2 “Amica S.A.” sa kancelarijom registrovanom u Wronki, u ulici Mickiewicza 52, poštanski broj: 64-510 Wronki, Poljska, je administrator ličnih podataka Korisnika (u daljem tekstu ovog paragrafa “Administrator”), osim ukoliko nije posebno naznačen drugi administrator ličnih podataka.

8.3 Lični podaci koje daje Korisnik će biti obrađeni od strane Administratora u sledeće svrhe: omogućavanje Korisniku da koristi neku od Usluga u okviru Vebsajta, rukovanje pitanjima i primedbama koje Korisnik šalje, i ako se Korisnik eksplicitno složi, rukovanje ličnim podacima u marketinške svrhe – onda će i podaci biti obrađeni u te svrhe.

8.4 Korisnik ima pravo da pristupi svojim ličnim podacima koji se obrađuju, kao i pravo da, u okviru uslova koji su propisani zakonom, traži njihovu kopiju, korekciju, dopunu, ažuriranje ili brisanje i da zaustavi njihovu obradu. U bilo kom trenutku, Korisnik ima pravo da povuče svoj pristanak, dok Administrator (ili neki od njegovih saradnika, ako postoje) ima prava da u ovakvim slučajevima dobije naknadu za opravdane troškove i pretrpljenu štetu zbog ovakvog povlačenja. Dalja obrada ličnih podataka Korisnika posle povlačenja je dozvoljena ukoliko ima zakonske osnove za istu. Svaka obrada ličnih podataka u suprotnosti sa zakonom, daje Korisniku pravo na pravnu zaštitu u okviru odgovarajućeg zakona kako bi se ispunila gore navedena prava. Navođenje ličnih podataka je dobrovoljno, a može biti i neophodno kako bi se iskoristila Usluga / Usluge ili neke od njihovih mogućnosti.

8.5 Pristanak Korisnika na obradu ličnih podataka i na primanje komercijalnih informacija od Administratora na e-mail adresu koju je naveo Korisnik, kao i Administratorovo korišćenje elektronske pošte u svrhe direktnog marketinga, može se povući u bilo kom trenutku i potpuno besplatno. Povlačenje pristanka, kao i zahtev za izvršenje bilo kojeg od prava Korisnika koje je gore navedeno, može se dostaviti putem e-maila na kontakt@amica.com.pl ili u pisanom obliku putem pošte na adresu koja je navedena u uvodnom delu ovih odredaba.

8.6 Administrator će se pridržavati najviših standarda bezbednosti u vezi sa obradom ličnih podataka.

8.7 Lični podaci koji se odnose na Korisnika se čuvaju sve dok je to neophodno za vršenje namene zbog koje su i bili prikupljani.

8.8 Ukoliko ima promene u datim ličnim podacima, Korisnik treba da obavesti kompaniju Amica o toj promeni. Ukoliko to ne uradi, kao rezultat može se desiti da Amica ne obezbedi Korisniku neku od Usluga ili neku od uslužnih mogućnosti, ili da mu ne odgovori. U tom slučaju, Amica se ne može smatrati odgovornom.


9. Statistika i kolačići

9.1 Amica može koristiti bilo koji alat da bi napravila statistiku o poseti Vebsajta i saobraćaj Korisnika na Vebsajtu. Informacije koje se ne tretiraju kao lični podaci, kao što su: operativni sistem koji koristi Korisnik, tip i verzija pretraživača, broj poseta Vebsajtu, mogu se automatski prikupljati u tu svrhu.

9.2 Vebsajt može snimati i čitati Kolačiće koji mu omogućavaju da identifikuje Korisnika kako bi pojednostavio procese koji se vrše na Vebsajtu. Korišćenje Kolačića ne dozvoljava Vebsajtu da prikuplja bilo kakve lične podatke o Korisniku. Više informacija o korišćenju Kolačića od strane Vebsajta, možete pronaći ovde.


10. Žalbe

10.1 Ukoliko Korisnik ima bilo kakva pitanja ili nedoumice koje se tiču pravila korišćenja Vebsajta, može kontaktirati odgovarajuće lice zaposleno u Kompaniji putem sledećeg e-maila: kontakt@amica.com.pl.

10.2 Korisnici Vebsajta mogu podneti svoje žalbe u vezi sa korišćenjem Vebsajta i posebnih Usluga. Mogu podneti svoje žalbe tako što će ih poslati:
a) Poštom na sledeću adresu: Amica S.A., ul. Mickiewicza 52, 64-510 Wronki, Poljska; ili
b) E-mailom na sledeću adresu: kontakt@amica.com.pl,

u roku od 30 dana od datuma okolnosti koja je uzrokovala žalbu.

10.3 Žalba treba da sadrži najmanje sledeće informacije:
a) Podatke o osobi koja ulaže žalbu (ime, prezime, adresu, e-mail adresu ukoliko je Korisnik poseduje),
b) Opis problema koji je razlog ulaganja žalbe.

10.4 Kompanija obrađuje žalbu u roku od 14 dana od datuma njenog prijema.
Rezultat žalbe će biti odmah poslat na adresu koja je navedena na žalbi. U posebno složenim slučajevima, rok koji je gore naveden se može produžiti, i u takvim slučajevima, osoba koja ulaže žalbu će biti obaveštena o njenom produženju i novom roku za njenu obradu. U vezi sa zahtevima za zaštitu podataka, kao što je opisano ovde u Članu 8, primenjivaće se uslovi i procedura propisani zakonom umesto onih koji su utvrđeni u ovom Članu 10.

10.5 Ukoliko je to dozvoljeno važećim zakonom, žalbe koje sadrže netačne ili
nepotpune podatke kao što je navdeno u tački 10.3 ili one koje su podnešene
nakon što istekne rok koji je naveden u tački 10.2, neće se obrađivati.


11. Završne odredbe

11.1 Amica zadržava pravo da unese promene u Odredbe. Promene u Odredbama neće
ograničiti prava koja je Korisnik stekao pre uvođenja promena.

11.2 Promene u Odredbama će biti postavljene u obliku ujedinjenog teksta Odredaba na Vebsajtu i saopštene na glavnoj stranici Vebsajta 7 dana unapred, na odgovarajući način, što će omogućiti Korisniku da navedene promene analizira.

11.3 Korisnik je u obavezi da odmah pročita promene zbog činjenice da korišćenje Vebsajta ili posebnih Usluga, pošto promene Odredaba stupe na snagu, znači da ih je Korisnik automatski prihvatio.

11.4 Ukoliko Korisnik ne prihvata promene, mora se uzdržati od korišćenja Vebsajta i odmah obavestiti Kompaniju o svojoj odluci.

11.5 Pravo regulisanja zakona koje proističe iz Odredaba ima Poljski zakon o materijalnom pravu. Sva prava i obaveze koji proizilaze ili su u vezi sa ovim Odredbama će biti regulisani na odgovarajućim javnim sudovima Republike Poljske.

11.6 Stavke ovih Odredaba ne krše trenutno važeće imperativne odredbe zakona ni na jedan način. Imperativne odredbe zakona se ne mogu isključiti u vezi sa odnosima između Kompanije i Korisnika putem ovih Odredaba. To znači da u slučaju da se pokaže da je neka od odredaba u suprotnosti sa imperativnim odredbama zakona, neće se primenjivati na odnos između Kompanije i Korisnika i biće zamenjena odgovarajućom imperativnom odredbom zakona.

11.7 Ove odredbe stupaju na snagu dana 19.06.2017.